Cornelius Castoriadis Agora International Website

Българска библиография с трудове от и за Корнелиус Касториадис
(Bulgarian Bibliography of Writings by and about Cornelius Castoriadis)

Българската библиография с трудове от и за Корнелиус Касториадис - както останалите библиографии на тази уеб страница - представлява "работа в прогрес". Допълнителни препратки към текстове от Касториадис, които са се появявали на български или към други българоезични текстове, които разглеждат неговите трудове и/или неговия живот са силно приветствани и ще бъдат включвани в продължаващите „актуализации” на настоящата библиография. Ще бъдем много благодарни да получаваме свързана информация - но също критики и предложения, засягащи тази страница. Те могат да бъдат насочвани към Явор Тарински. Ние ще свързваме вписванията в тази библиография с вписванията, появяващи се в други библиографии колкото се може по-скоро, за да може в бъдеще да може във всеки случай да се идентифицира по лесен начин респективния оригинален текст, както и други преводи.

The Bulgarian bibliography of writings by and about Cornelius Castoriadis is - like the other bibliographies on this Webpage - a "work in progress". Further references to texts by Castoriadis that have appeared in Bulgarian or to other Bulgarian-language texts that deal with his work and/or his life are very much welcome and will incorporated into the ongoing "updates" of the present bibliography. We would be very grateful to receive relevant information - but also criticisms and suggestions concerning this webpage. They can be directed to Yavor Tarinski. We shall be connecting the entries of this bibliography with the entries appearing in the other bioliographies as soon as possible, so that in the future one will be able in every case to identify in an easy way the respective original text as well as other translations.

## = Информацията все още не е намерена / информацията, ще бъде проверена. Information not yet found/information to be verified.

Явор Тарински
Yavor Tarinski
E-mail: didenow@abv.bg

Текстове от Касториадис 
(Texts by Castoriadis)

Текстове за Касториадис
(Texts about Castoriadis)

Last updated: 6 i 2023.